Informatie zorgverleners


In het interviewverslag ouderen en levensvragen (2006, pdf) vindt u meer informatie over hoe zorg- en welzijnswerkers tegen het omgaan met levensvragen aankijken. 

 

 

 

 

 

Ook in het onderzoeksrapport van Sting (2009, pdf) kunt u meer lezen over hoe verzorgenden tegen omgaan met levensvragen aankijken.

Achtergrond informatie

Medewerkers in zorg en welzijn -zoals thuiszorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, verzorgden in verzorgings- en verpleeghuizen- krijgen, vaak terloops, te maken met levensvragen van ouderen. Werkdruk en werkmethoden zijn soms remmende factoren om hieraan aandacht te geven.

Soms ook is het moeilijk om op deze vragen in te gaan omdat men er zich geen raad mee weet of omdat de vraag achter de vraag niet herkend wordt. Het omgaan met hulpbehoevende ouderen doet zorgverleners soms machteloos voelen en roept bij henzelf ook vragen op naar de zin van het leven.

Het is niet zozeer nodig om uitgebreide kennis te hebben over levensvragen of levensbeschouwingen. Van groter belang is het vermogen om voor de cliënt van betekenis te kunnen zijn, om het contact te durven aangaan. Of dit mogelijk is hangt voor een deel af van de persoon: Medewerkers die raad weten met hun eigen spiritualiteit kunnen beter helpen. Voor een deel hangt dit af van het beleid en de cultuur van de organisatie: Organisaties kunnen medewerkers faciliteren bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering via een geestelijk verzorger of door in zorgplannen ruimte te bieden voor het levensverhaal van de oudere.

Doel

Het primaire doel van het Centrum voor Levensvragen is om zorg te dragen voor optimale aandacht en zorg voor levensvragen van mensen met een ongeneeslijke ziekte. Dit gebeurt op meerdere manieren:

  • door zorg te dragen voor de beschikbaarheid van professionele geestelijk zorg voor patiënten thuis
  • door middel van deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vrijwilligers die betrokken zijn bij patiënten in de palliatieve fase met betrekking tot levensvragen
  • door het organiseren van activiteiten voor iedereen die interesse heeft in levensvragen in de laatste levensfase
  • door het bieden van een platform voor geestelijk begeleiders

Doelgroepen

De primaire doelgroep van het Centrum voor Levensvragen zijn patiënten in de palliatieve fase. Ook mensen met rouw- of verlieservaringen kunnen hulp vragen. Het Centrum staat open voor mensen van alle leeftijden en ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging.

  • Het CvL richt zich op patiënten in de thuissituatie die geen beroep kunnen of willen doen op een eigen pastor, predikant, pastoor of familie- en kennissenkring. De geestelijk begeleiders die werken voor het CvL zijn vrijwel allemaal werkzaam in een zorginstelling bij u in de buurt. Door de samenwerking met diverse organisaties is het mogelijk gemaakt dat de geestelijke zorg meebeweegt naar (t)huis, zoals veel andere zorg- of dienstverlening. Sommige geestelijk begeleiders zijn vrijgevestigd.
  • Het Centrum voor Levensvragen richt zich zowel op professionele als op informele zorgverleners in alle zorgsettingen, die deskundiger willen worden in het herkennen, erkennen en omgaan met de zingevingsvragen van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.
  • Het CvL is een gezamenlijk initiatief en onderdeel van de Netwerken Palliatieve Zorg in de regio, waaraan geestelijk begeleiders uit de regio verbonden zijn. Tevens werken diverse organisaties met het Centrum samen.